top of page
HOME

Werkgroep Lacaniaanse Psychoanalyse

Initiatief Amsterdam

image.png
LACANIAANSE PSYCHOANALYSE

Initiatief Amsterdam

 

Initiatief Amsterdam

Initiatief Amsterdam (IA) werd in 2017 gesticht als groep die geassocieerd is met de New Lacanian School (NLS). De NLS is een van de zeven scholen die deel uitmaakt van de World Association of Psychoanalysis (WAP). Met drie andere Europese scholen (Frankrijk, Spanje en Italie) is het een lid van de “Eurofederation of Psychoanalysis” (EFP), een associatie die de ontwikkeling overziet van psychoanalyse in Europa en een aantal belendende landen. Het IA is onderdeel van een internationale gemeenschap waarin de scholen en diverse lokale groepen zich weiden aan de formatie van psychoanalytici binnen de orientatie van Jacques Lacan en aan wiens verdere ontwikkeling richting gegeven wordt door Jacques-Alain Miller.

 

Het IA weidt zich niet aan de formatie van analytici, maar beperkt zich voorlopig tot de transmissie van de Lacaniaans georienteerde analyse, vooral voor zover deze relevant is voor de hedendaagse kliniek. Er wordt daarnaast ook aandacht besteedt aan de toepassing van Lacaniaanse concepten en theorie op andere velden zoals kunst, cultuur, politiek en filosofie. Het IA organiseert verscheidene activiteiten in Amsterdam zoals lezingen, workshops, cartel en een leesgroep. 

 

De Lacaniaanse orientatie is gebaseerd op het feit dat mensen zich in de structuur en het materiaal van de taal moeten voegen en daardoor spreekwezens worden. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het lijden van de mens en hoe deze zijn of haar onbehagen ervaart. Het heeft ook gevolgen voor hoe de mens behandeld kan worden wanneer deze om hulp vraagt. Als het eigene van de mens te maken heeft met hoe deze laatste in de taal geconstitueerd wordt dan zal het lijden dat hier uit voortvloeit op singuliere manier bepaald en ervaren worden. Dit heeft tot gevolg dat een ethisch verantwoorde behandeling haar vetrekpunt moet vinden in dat singuliere van de ervaring van de mens om op zodanige manier zijn of haar waardigheid te kunnen garanderen.

Jacques Lacan

Jacques Lacan was een Franse psychoanalyticus, 1901 - 1981. Lacan werd opgeleid als psychiater en In de jaren dertig werd hij psychoanalyticus. Na publicatie van zijn paper over het spiegelstadium (1949) begon hij aan het begin van de jaren vijftig in zijn seminaries aan een herlezing van Freud. Hij doopte dit project ‘Terugkeer naar Freud’. In die jaren raakte de psychoanalyse in de greep van een interpretatie van het werk van Freud die werd geleid door een aantal post-freudianen die vanwege de fascistische dreiging waren gevlucht naar de Verenigde Staten. Lacan bestreed deze benadering fel, waarin hij een versimpeling van de freudiaanse theorie en een ondergraving van de psychoanalytische techniek, zoals Freud die had ontwikkeld. In zijn seminaries ontwikkelde hij een visie op de psychoanalyse, waarin de structuralistische opvatting van de taal het uitgangspunt vormt. De belangrijkste stelling van deze fase van het onderwijs luidt: ‘het onbewuste is gestructureerd als een taal.’

In 1964 werd Lacan uit de IPA geëxcommuniceerd, vooral omdat hij zich niet wenste te houden aan de vaste duur van de sessie, maar het variabel afbreken van de sessie juist als een belangrijk interpretatiemiddel van de analyticus bezag. Met zijn elfde seminarie, ‘De vier fundamentele begrippen van de psychoanalyse’ kreeg zijn onderwijs ook een andere wending. Het was het begin van de structuralistische benadering van de psychoanalyse waarin het reële een steeds belangrijke rol krijgt. Deze Lacan wordt ook wel de latere Lacan genoemd. 

De principes van de Lacaniaanse Psychoanalyse

De lacaniaanse psychoanalyse wordt gekenmerkt door een aantal richtinggevende principes. Deze zijn  door Eric Laurent in 2004 op het Wap-congres als volgt geformuleerd. Zie: http://www.kring-nls.org/OT-Laurent.php

WERKGROEP

Werkgroep

Achtergrond

De werkgroep Lacaniaanse Psychoanalyse is sinds juni 2012 gelieerd aan de UFORCA (L’union pour la Formation en Clinique Analytique). Dalila Arpin en Mariela Vitto hebben het eerste pionierswerk verricht en uiteindelijk contact gezocht met Jacques Alain Miller, die het initiatief heeft geaccrediteerd. In november 2013 vond de eerste workshop plaats met analytici en gespreksleiders Anne Lysy, Lieve Billet en Rik Loose. Sindsdien worden er drie workshops per jaar georganiseerd in het Nederlands en het Spaans. De Spaanse workshops worden verzorgd door: Dalila Arpin, Nora Silvestri, Fabian Fajnwaks en Perla Drechsler. In 2017 zijn de activiteiten ingeschreven bij de New Lacanian school (NLS) als Initiatief Amsterdam. De NLS is in juli 2002 opgericht door Jacques-Alain Miller en maakt als organisatie deel uit van de World Association of Psychoanalysis (WAP). Voor missie en visie van de school klik hier

 

Thema & workshops

Per jaar kiezen we een thema dat centraal staat tijdens de workshops. De workshops hebben een tweedelige structuur. Tijdens het eerste deel ligt de focus met name op de achterliggende theorie en in het tweede deel op de klinische aspecten, inclusief geanonimiseerde vignetten uit de analytische praktijk. Tijdens de workshops is er voldoende ruimte voor eigen inbreng en reacties van de deelnemers. De dialoog staat voorop. Hun vragen, overdenkingen en bevindingen zijn een belangrijk aandeel in de verkenning en verdieping van het thema. Wie zich van tevoren grondiger in het onderwerp wil verdiepen, vind in de meegezonden bibliografie een aantal artikelen die als leidraad dienen bij de workshops. 

Thema’s die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen zijn:  

  • De kliniek van de psychose & de alledaagse psychose

  • De problematiek van de DSM: richtlijnen en impasses 

  • De overdracht 

  • Vrouwelijke seksualiteit

  • Verslaving


Boekpresentatie

Verder organiseren we jaarlijks een bijeenkomst waarin de dialoog gezocht wordt met de betrokken auteurs, die hun bijdrage geleverd hebben aan de Lacaniaans georiënteerde tijdschriften, INWIT & Via Lacan

Leesgroep

​Sinds april 2019 is er een maandelijkse leesgroep actief waarin Seminar X, Anxiety becommentarieerd en besproken wordt. Mocht je interesse gewekt zijn en wil je een lezing of workshop bijwonen of meelezen met de leesgroep, vul dan het contactformulier in.

ACTIVITEITEN

Activiteiten

Activiteiten Initiatief Amsterdam 2023

Zaterdag 10 juni

Online workshop: Angst en lichaam in de kliniek

Spreker: Rik Loose

Tijd: 10.00 - 12.30 uur

Aanmelden: m.vitto@psicologo.nl

 

(COPY) Poster 42x59.4  сm-2.jpeg
TEKSTEN
LINKS

Teksten

   

     Over fixatie in vertaling

     Auteur: Rik Loose

CONTACT

Contact

Bedankt voor de inzending!

bottom of page